เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

เปรียบเทียบอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ พ.ศ. 2556 กับ พ.ศ.2564