เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น (นายสุพจน์ สิงโตศรี)

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่   นายสุพจน์ สิงโตศรี บ้านเลขที่ 95/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี   นายสุพจน์ เกษตรกรวัย 57 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตร 31 ปี เป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยกิจกรรมการเกษตรที่ดำเนินการประกอบกิจการฟาร์มหมูหลุมปลอดยาปฏิชีวนะ เป็นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงหมูหลุมที่ประสบความสำเร็จ ใช้แนวทางการเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาติ มีการบริหารจัดการแบบ zero waste ตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการด้านการตลาดเป็นฟาร์มหมูหลุมที่มีขนาดใหญ่ นายสุพจน์สร้างศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมให้กับผู้สนใจทั่วไปและยังเป็นผู้ริเริ่มจัดงานรวมพลคนเลี้ยงหมูหลุมระดับประเทศ   ยังได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2558 อีกด้วย