เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

โครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น JAEC

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 42) รอบที่ 2

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 42) รอบที่ 1

>>ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 42)

>>ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครเยาชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 42) ครั้งที่ 1

>>ดาวน์โหลดเอกสาร <<

ประกาศรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 42)

- ประกาศกรมปศุสัตว์

- ใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมส่งผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ราย โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์มีเยาวชนร่วมเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ ราย ดังนี้

> นางสาวพัชชา เปลื้องกลาง เขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี
> นางสาวธนัชชา นพคุณ เขต ๕ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๑๗ ราย เข้าฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน
......................................
ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส.
๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

การเดินทางกลับประเทศไทยของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นายธสากร มนต์วัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการเดินทางกลับประเทศไทยของผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย

โดยมีผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในส่วนของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๓ ราย คือ
๑. นายปลวัชร ทังสานันท์ จังหวัดตราด เขต ๒
๒. นางสาววรรณลักษณ์ จันทร์เส จังหวัดหนองบัวลำภู เขต ๔
๓. นางสาวนัทริกา จินะกาศ จังหวัดลำพูน เขต ๕

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการฝึกงานทั้งสิ้น ๑๑ เดือน เสร็จสิ้นภารกิจการฝึกงานและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ทั้ง ๑๙ ราย จะต้องเข้าร่วมการสัมมนาสรุปประเมินผลโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำผลที่ได้จากการสัมมนามาปรับปรุงการจัดโครงการ ฯ สำหรับในปีต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 41) รอบที่ 2