เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

โครงการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น JAEC

ประกาศรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 42)

- ประกาศกรมปศุสัตว์

- ใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) พ.ศ. ๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมส่งผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ ราย โดยในส่วนของกรมปศุสัตว์มีเยาวชนร่วมเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน ๒ ราย ดังนี้

> นางสาวพัชชา เปลื้องกลาง เขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี
> นางสาวธนัชชา นพคุณ เขต ๕ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้ง ๑๗ ราย เข้าฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน
......................................
ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส.
๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

การเดินทางกลับประเทศไทยของผู้นำเยาวชนเกษตรไทย รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นายธสากร มนต์วัฒนชัย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมการเดินทางกลับประเทศไทยของผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ ราย

โดยมีผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในส่วนของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๓ ราย คือ
๑. นายปลวัชร ทังสานันท์ จังหวัดตราด เขต ๒
๒. นางสาววรรณลักษณ์ จันทร์เส จังหวัดหนองบัวลำภู เขต ๔
๓. นางสาวนัทริกา จินะกาศ จังหวัดลำพูน เขต ๕

ผู้นำเยาวชนเกษตรไทยดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการฝึกงานทั้งสิ้น ๑๑ เดือน เสร็จสิ้นภารกิจการฝึกงานและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ ผู้นำเยาวชนเกษตรไทย ทั้ง ๑๙ ราย จะต้องเข้าร่วมการสัมมนาสรุปประเมินผลโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำผลที่ได้จากการสัมมนามาปรับปรุงการจัดโครงการ ฯ สำหรับในปีต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 41) รอบที่ 2

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในญี่ปุ่น พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 41) รอบที่ 2 JPTH

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตร เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๔๑) รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Zoom Meeting เยาวชนเกษตร จำนวน ๑๙ รายในส่วนของกรมปศุสัตว์เยาวชนเกษตรสอบผ่าน จำนวน ๒ ราย คือ
๑. นางสาวพัชชา เปลื้องกลาง เขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. นางสาวธนัชชา นพคุณ เขต ๕ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ จะประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น บนเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ และบนเว็บไซต์กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส. ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๓๙)

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเกษม มหันตเกียรติ พาบุตรชาย คือ นายชญานนท์ มหันตเกียรติ ซึ่งกลับจากการฝึกงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๓๙ เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม หลังจากจบการฝึกงานที่เมือง NAGANO ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอยู่ ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ และแนวทางการขอรับการสนับสนุนทุนหรือแหล่งเงินทุนเพื่อให้เยาวชนสารต่ออาชีพด้านปศุสัตว์สืบต่อไป


ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส. ๒๖.๑๒.๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 41) รอบที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ (รุ่นที่ ๔๑) รอบที่ ๑

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ สอบคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กสส. ๐๘.๑๒.๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (รุ่นที่ 43) รอบที่ 1