เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ขอแสดงความยินดีกับกองคลัง กรมปศุสัตว์ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ประจำปี 2566 ระดับสูงมาก (AA)