เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2564

     24376550-2c4b-4269-a00a-4f200395a2f2

 

       วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2564 คณะอนุกรรมการฯ ประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมฯ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายพรหมพิริยะ สอนศิริ เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ปศุสัตว์ที่เลี้ยง คือ กระบือ

 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. นายไกรพล มะธิโตปะนำ เกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์ที่เลี้ยง คือ โคเนื้อ

การประชุมในวันนี้ มี นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 2, นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี, นางศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ, ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศข. 2, สนง.ปศข. 3, จนท.สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี, ชัยภูมิ และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลประกอบการพิจารณากับคณะอนุกรรมการฯ
------------------------------------------
ที่มา :- กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (01.02.2564)