เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG Model ครั้งที่ 2/2566