เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "EQ ความฉลาดทางอารมณ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมการปศุสัตว์" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning)