เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แพะ-แกะ

แพะ-แกะ

1. นายชัยณรงค์ ศรีวงษ์ จังหวัดอ่างทอง เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

2. นางพารินี ยิ้มเสถียร จังหวัดสิงห์บุรี เรื่องการทำข้าวโพดหมักและกระถินหมัก

3. นายสมศักดิ์ หวังเกษม จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องการทำหญ้าเนเปียร์หมักและปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

4. นางรดา แย้มโกสุมภ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการทำหญ้าเนเปียร์หมัก

5. นางสาวปัทมา สายตา จังหวัดยโสธร เรื่องการทำน้ำหมักสมุนไพรเสริมสุขภาพสัตว์

6. นายสาวเบญจพรรณ พลเยี่ยม จังหวัดบึงกาฬ เรื่องการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต

7. นายสมศักดิ์ วงศ์กระโซ่ จังหวัดมุกดาหาร เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

8. นายประเสริฐ แย้มปะกาแดง จังหวัดอุทัยธานี เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

9. นางบุศรา คงขม จังหวัดสุพรรณบรี เรื่องการทำสบู่นมแพะ

10. นายสุดดิน ซาชา จังหวัดตรัง เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

11. นายรัชพงศ์ บุญเมือง จังหวัดระนอง เรื่องการทำน้ำหมักอาหารเสริมเลี้ยงแพะ

12. นายธีรายุทธ ฉลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการทำอาหารลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์