เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมือง

1. นางสาวพิณยารัตน์ ใหญ่ผา จังหวัดปราจีนบุรี เรื่องสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

2. นางดาวเรือง จันทร์เจริญ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมือง

3. นายนริศ เกยงศ์ จังหวัดแพร่ สูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

4. นายณรงค์ชัย คำโย จังหวัดลำพูน เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง

5. นางทรงพร คำพุธ จังหวัดเชียงราย เรื่องสูตรอาหารไก่พื้นเมืองเพื่อลดต้นทุนการผลิต

6. นายโชคชัย ด่านรุ่งเรือง จังหวัดพิจิตร เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

7. นายปิ่น ครามสระน้อย จังหวัดพิษณุโลก เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

8. นายสำรอง แตงพลับ จังหวัดเพชรบุรี เรื่องการเพาะหนอนเป็นอาหารสัตว์อย่างง่าย

9. นายกมล ขันหลวง จังหวัดน่าน เรื่องสมุนไพรถ่ายพยาธิและอาหารลดต้นทุนสำหรับเลี้ยงไก่