เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ผสมผสาน

ผสมผสาน

1. นางจิตติมา แสงขาว จังหวัดสระบุรี เรื่องการใช้ปลายข้าวกล้องเพื่อเป็นอาหารลดต้นทุน

2. นายดอกรัก สุคนที จังหวัดปทุมธานี เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

3. นางสาวนฤมล บุญเคลิ้ม จังหวัดนครนายก เรื่องการใช้แหนแดงสำหรับเลี้ยงไก่

4. นายสุบรร อันทินทา จังหวัดนครราชสีมา เรื่องการใช้สมุนไพร (บอระเพ็ด) เพื่อเลี้ยงสัตว์

5. นางสาวพิมพ์จันทร์ ประทุมทอง จังหวัดสุรินทร์ แนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

6. นายพล ศรีมุม จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการทำน้ำหมักสุมนไพรสำหรับเลี้ยงสัตว์

7. นายวิเชียร นารี จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการทำอาหารไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการผลิต

8. นางบังออน เหล่าจูม จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องการทำไข่เค็มใบเตยต้มน้ำเกลือ

9. นายธวัชชัย วันจันทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์

10. นายทำเนียบ อารยะศิลปธร จังหวัดเลย เรื่องการทำปุ๋ยหมัก

11. นายสมชาย สมสวาท จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

12. นายสิรภาส ทองพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน

13. นายชัยวุฒิ วงศ์ชัยวุฒิ จังหวัดพะเยา เรื่องการทำหยวกกล้วยหมัก

14. นางสำเริง อาจวงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่องการทำน้ำปรุงตาเริง (น้ำหมักฟาง)

15. นายพิเชษ เกษนาค จังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการทำหญ้าเนเปียร์หมัก

16. นางวาริน กรวยทอง จังหวัดตาก เรื่องสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน

17. นางลักษณา อนนตรี จังหวัดสุโขทัย เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

18. นายฉนะ อุปทะ จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการทำหยวกกล้วยหมัก

19. นายสาวนฤมล ฉิมนุตพาน จังหวัดนครปฐม เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

20. นายทศพล พาณิชย์อำนวยสุข จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

21. นายสมาน ขวัญเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องแนะนำศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

22. นายนคร สามวัง จังหวัดสมุทรสงคราม เรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

23. นางสาวภัทรานิฐ์ ชาววาปี จังหวัดพังงา เรื่องการทำอาหาร TMR

24. นางสารภี ทัศนิยม จังหวัดชุมพร เรื่องสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

25. นางสุภา มีศรี จังหวัดพัทลุง เรื่องการทำน้ำหมักจุลินทรีย์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

26. นายพันธ์ ตั้งอยู่ จังหวัดนราธิวาส เรื่องสูตรอาหารลดต้นทุนการผลิต

27. นางนุสร รุ่งพรหม จังหวัดสงขลา เรื่องการทำปุ๋ยใส้เดือนจากมูลโค

28. นายมูฮำหมัดบัดรี เจ๊ะเลาะ จังหวัดยะลา เรื่องสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน

29. นายยุทธ์ แดงเงิน จังหวัดปัตตานี เรื่องสูตรอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน