เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของต่างประเทศ

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของสหภาพยุโรป

   - อุตสาหกรรมสัตว์ปีก

สรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญของสหภาพญี่ปุ่น

   - กลุ่มสัตว์ปีก

   - กลุ่มโค

   - กลุ่มสุกร