เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ปศุสัตว์อินทรีย์

คู่มือโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ2564

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << แผนงาน โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2564>>

ข้อมูลเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ >>

คู่มือ แผนปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรัย์ กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  คู่มือ แผนปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรัย์ กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี 2563

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด  คู่มือแผนปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรัย์ กิจกรรม พัฒนาเกษตรอินทรีย์และตลาดสีเขียว แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี 2563 ปรับแก้แบบฟอร์มการใช้เงินอุดหนุน

การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการรับรองตามระเบียบกรมปศุสัตว์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด เรื่อง การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และการรับรองตามระเบียบกรมปศุสัตว์