เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

งานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 คลิกที่นี่

2. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2256 คลิกที่นี่

3. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขระเบียบฯ จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบที่ 1 คลิกที่นี่

4. สรุปสาระสำคัญของการแก้ไขระเบียบฯ จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบที่ 2 คลิกที่นี่

5. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2556  คลิกที่นี่

6. ข้อมูลโครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านภัยพิบัติ  คลิกที่นี่

7. หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน คลิกที่นี่

8. คู่มือ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร คลิกที่นี่  newna


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มโครงการพิเศษ  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3381-3385