เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณี โค-กระบือเกิดโรคลัมปี สกิน

กระทรวงการคลัง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองฯ

กระทรวงการคลัง อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๓ และขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๔๖๔ กรณีโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน

คลิกเพื่อ download หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.4/12989 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

การช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กรุณาคลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

การช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลัง

กรุณาคลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่