เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารฯ

คู่มือปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคเนื้อ - กระบือ)

ร่างคู่มือปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ร่างคู่มือปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (โคเนื้อ - กระบือ)

แบบแปลนคอกโคเนื้อ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบแปลนคอกโคเนื้อ โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ

 

ข้อมูล : ธานี  ภาคอุทัย

กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำระบบการให้น้ำแบบประหยัดน้ำขนาดเล็กสำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์

คลิกเพื่อดาวน์โหลด กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำระบบการให้น้ำแบบประหยัดน้ำขนาดเล็กสำหรับแปลงพืชอาหารสัตว์

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ วันที่ 9 10 18 และ 19 มิถุนายน 2558