เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนปฏิบัติงาน ปี งบประมาณ 2565

คู่มือแผนปฏิบัติงาน ปี 2565

1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ   

คลิ้กชมvdoการประชุม           คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ        (ประเด็นข้อซักถาม)

2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก           

คลิ้กชมvdoการประชุม         คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ       (ประเด็นข้อซักถาม)

3.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก             

คลิ้กชมvdoการประชุม       คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ      (ประเด็นข้อซักถาม)

4.กิจกรรมพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี      

คลิ้กชมvdoการประชุม      คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ      (ประเด็นข้อซักถาม)

5.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาโคนม             

คลิ้กชมvdoการประชุม      คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ      (ประเด็นข้อซักถาม)

6.งานโครงการพิเศษและป้องกันภัยด้านปศุสัตว์

คลิ้กชมvdoการประชุม      คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ    (ประเด็นข้อซักถาม)

7.กิจกรรมวิเคราะห์เศรษฐกิจการปศุสัตว์

คลิ้กชมvdoการประชุม     คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ    (ประเด็นข้อซักถาม)

8.กิจกรรมตรวจสอบ รับรองคุณภาพน้ำนม

คลิ้กชมvdoการประชุม     คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ   (ประเด็นข้อซักถาม)

9.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

คลิ้กชมvdoการประชุม     คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ  (ประเด็นข้อซักถาม)

10.กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

คลิ้กชมvdoการประชุม      คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ   (ประเด็นข้อซักถาม)

11.โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

คลิ้กชมvdoการประชุม        คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ  (ประเด็นข้อซักถาม)

12.โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คลิ้กชมvdoการประชุม      คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ  (ประเด็นข้อซักถาม)

13.โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

คลิ้กชมvdoการประชุม     คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ (ประเด็นข้อซักถาม)

14.โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

คลิ้กชมvdoการประชุม    คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ   (ประเด็นข้อซักถาม)

15.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

คลิ้กชมvdoการประชุม   คลิ้กชมไฟล์นำเสนอ   (ประเด็นข้อซักถาม)