เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปีงบประมาณ 2565

คู่มือปฏิบัติงาน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2565 (word) (pdf)


แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว ปี 2565 (สำหรับจังหวัด)


แบบฟอร์มเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯปี 65 (สำหรับจังหวัด)


แบบฟอร์มฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ปี 2565(สำหรับเขต)


แบบฟอร์มรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปี 2565 (สำหรับจังหวัด)


ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ปศุสัตว์อินทรีย์) ปี 2565