เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

งานงบประมาณ

2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 Agri-map

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 ICT

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 SF

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 เกษตรชีวภาพ

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 ตรวจสอบ

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 ที่ดินทำกิน

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 บุคลากร

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 แปลงใหญ่

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 ภาคใต้

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 ส่งเสริม

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 อัตลักษณ์

- แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2566 อินทรีย์

- ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

พ.ศ. 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.ict

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.Smart Farmer

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.ตรวจสอบ

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.ที่ดินทำกิน

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.บุคลากรภาครัฐ

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.บูรณฯชายแดนใต้

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.ปศุสัตว์อินทรีย์

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.แปลงใหญ่

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.ศพก.

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.ส่งเสริมฯ

- 05 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายปี 2565 - ก.อัตลักษณ์