เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 39)

 

20210301025

            กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทษญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 39


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564เวลา 08.30 น. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำ นายชญานนท์ มหันตเเกียรติ ผู้นำเยาวชนเกษตรจากกรุงเทพมหานคร เข้าพบ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนเดินทางไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี
           เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางสาวฐิติพร ไชยมงคล นักวิชาการสัตวบาล นำเยาวชนเกษตรเพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) ปี 2564 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 6 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และเข้าร่วมปฐมนิเทศฯ
           เวลา 13.30 น. นายวีรศักดิ์ สุขทอง ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19
2. ปฏิบัติตามกฎของศูนย์อบรมฯ
3. ความประพฤติในการอยู่รวมกันของเยาวชนเกษตร
4. ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ได้รับความสำเร็จเพื่อไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
          ทั้งนี้ เยาวชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2564 (รุ่นที่ 39) มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย จากภาคีเครือข่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                             -----------------------------------------
ที่มา :- กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์