เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปี 64 ประเด็นเรื่องเกษตรอินทรีย์

20210303053

        วันที่ 3 มี.ค.64 ผอ.กสส.มอบหมาย  นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผชช.ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก นายสุชล บุญคง นวก.สัตวบาล และผู้แทนจาก กผง. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ 64

      ประเด็น เรื่องเกษตรอินทรีย์ ณ หัองประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รอธ.กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมหารือ และมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทำแผนขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในภาพรวมและการกำหนดวิธีการดำเนินงานจัดเก็บขัอมูลเพื่อตอบตัวชี้วัดของกระทรวง โดยสรุปประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.ให้แต่ละหน่วยงานส่งรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบในการรายงานฐานข้อมูลลงในระบบออนไลน์ ฐานข้อมูลใน https://orgnicmoac.ldd.go.th โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2.จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบิติงานตามแบบฟอร์มส่งให้ฝ่ายเลขา พด.
ทั้งนี้ให้แต่ละหน่วยงาน จัดส่ง ภายในวันที่ 10 มี.ค.2564