เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประชุมอนุกรรมการฯ โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2564

20210303041
            วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 กรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.ส.ประเทืองทิพย์ เสือเอก กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น พ.ศ.2564 ณ หัองประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร 


            ประเด็นการประชุม คือ พิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่น พ.ศ.2564 จำนวน 16 สาขา ในส่วนความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ คือ เกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์)
           ประธานการประชุมในวันนี้ คือ นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ด้านส่งเสริมการผลิต) ทั้งนี้ มติที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ 
                     ------------------------------------------
ที่มา :- กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์