เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนพัฒนารายบุคคล-IDP ปี 2563

ปี 2563

1. แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1 / 2563

2. แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2 /2563

3. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1 / 2563

4. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์  2/2563

 

ข้อมูล :  สพ.ญ.อังคณา  บรูมินเหนทร์