เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนพัฒนารายบุคคล-IDP ปี 2564

1. แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1/2564

2. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1/2564

3. แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2/2564

4. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2/2564

ข้อมูล :  น้องนุช  สาสะกุล