เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนพัฒนารายบุคคล-IDP ปี 2564

ปี 2564

 

1. แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1/2564

2. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1/2564

3. แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2/2564

ข้อมูล :  สพ.ญ.อังคณา  บรูมินเหนทร์