เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนพัฒนารายบุคคล-IDP ปี 2565

1. แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1/2565

2. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 1/2565

3. แผนพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2/2565

4. ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ 2/2565