เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ผลงานวิชาการ ของนางวรางคณา โตรส

1. การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานสินค้าปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ กรณีศึกษาสินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์นม

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

2. การวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจกรณีเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้กรอบการค้าเสรี (FTA) ไทยและสหภาพยุโรป

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

3. คู่มือการวิเคราะห์เศรษฐกิจปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<