เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

งานวิจัย / ผลงานวิชาการ กสส.

ผลงานวิชาการ ของนางวรางคณา โตรส

1. การวิเคราะห์อุปสงค์อุปทานสินค้าปศุสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ กรณีศึกษาสินค้าโคนมและผลิตภัณฑ์นม

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

2. การวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจกรณีเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้กรอบการค้าเสรี (FTA) ไทยและสหภาพยุโรป

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

3. คู่มือการวิเคราะห์เศรษฐกิจปศุสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

ผลงานวิชาการ ของ นายนรภัทร อ่อนคลาย จำนวน 3 เรื่อง

1.เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 65(2)-0211-019 เรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ฉบับสมบูรณ์ คลิก

2.เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 65(2)-0211-020 เรื่อง การศึกษาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย  ฉบับสมบูรณ์ คลิก

3.เลขทะเบียนผลงานวิชาการ 65(2)-0211-021 เรื่อง คู่มือการคัดเลือกเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่  ฉบับสมบูรณ์ คลิก

ผลงานวิชาการ การติดตามผลการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์: กรณีศึกษาการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ

ผลงานวิชาการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปี 2564 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์: กรณีศีกษาการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โดย นายสุนทร  นาดี และนายชูศักดิ์  ทองแดง เลขทะเบียนวิชาการ 64(2)–0211-147

คลิกอ่าน เอกสารฉบับเต็ม

การจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564"

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564"  โดย นางสาวยุภา ชูดำ >>

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564" โดย นางสาวยุภา ชูดำ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตน้ำนมแพะในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนล่าง "แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 มีนาคม 2564" โดย นางสาวยุภา ชูดำ >> 

การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย “แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563”

อ่านรายละเอียด

การวิจัยเพื่อฒนาสื่อสารสนเทศ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการพระราชดำริ “แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน

อ่านรายละเอียด

การศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดกระบือของไทย ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การศึกษาสถานภาพการผลิตและการตลาดกระบือของไทย ตามเส้นระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) >>