เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ และข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 1-9 ปี 2566