เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แบบประเมินความเสี่ยง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปี 2567

  •  รายงานรอบที่ 1 : แบบเสนอรายงานความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

>>>  Download โหลดเอกสาร <<<

  •  รายงานรอบที่ 2 : แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

>>>  Download โหลดเอกสาร <<<