เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

เอกสารโครงการสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การค้าโคเนื้อของประเทศออสเตรเลีย

คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อดาวน์โหลด

1. แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและการค้าโคเนื้อของประเทศไทย

2. สถานการณ์โคเนื้อปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

3. การค้าโคเนื้อของประเทศออสเตรเลีย

4. Thai Beef Sector and Australian Beef Industry

5. Thailand - Western Australia In - bound Beef Supply Chain Delegation

6. The Australian and Western Australia Cattle Industry