เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

สถานการณ์การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์นมของโลก ปี 2556

สถานการณ์การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์นมของโลก ปี 2556 คลิกที่นี่

โดย กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์