เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ภาวะตลาดปศุสัตว์ของโลก2555

ภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลก2555

โดย กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์