เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนงาน โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/148 ลว. 16 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา โครงการอบรมผู้ตรวจรับรองมาจรฐานตามหลักการฮาลาล 

 

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/323 ลว. 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปฏิบัติทางสุขลักษณธที่ดี 

 

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/260 ลว. 30 มกราคม 2560 

ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา โครงการ หลักสูตร การปฏิบัติทางเกษตรกรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ

 

- หนังสือ กสส. ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/260 ลว. 30 มกราคม 2560 ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา โครงการ หลักสูตร การปฏิบัติทางเกษตรกรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการ 

กรุงเทพมหานคร

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/286 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ 

 

- หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/110 ลว. 14 มกราคม 2563 ขออนุมัติในหลักการในการจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน กิจกรรมวิชาการในงานวันแพะแห่งชาติ 

 

-หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0614/316 ลว. 9 กุมภาพันธ์ 2563 ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัยจากพิษสุนัขบ้า