เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข้อมูล สถิติ ของหน่วยงาน

ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ 14 กันยายน 63 (เอกสารแนบ ๑) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด (เอกสารแนบ ๑ ) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะทั่วไป 14 กันยายน 2563 (เอกสารแนบ ๒) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลจำนวนเกษตรกรและจำนวนแพะ รายเขต และรายจังหวัด ประจำปี 2563 (เอกสารแนบ ๓) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลจำนวนเกษตรกรและจำนวนแกะ รายเขต และรายจังหวัด ประจำปี 2563 (เอกสารแนบ ๔) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << สถานการณ์ แพะ ปี 2563 (เอกสารแนบ ๕) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การเคลื่อนย้ายแพะ (เอกสารแนบ ๕ ) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << จำนวนสุกร 2563 (แยกตามจำนวนที่เลี้ยง) (เอกสารแนบ ๖) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << จำนวนสุกร ปี 63 (เอกสารแนบ ๖) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << สถานการณ์ สุกร ปี 2563 (เอกสารแนบ ๗) >>

ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลตลาดนัดสัตว์ปีก ปี 2558

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด ข้อมูลการจัดตลาดนัดโค - กระบือ ปี 2558

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

รายงานการจัดตลาดนัดโค - กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจำปี 2558

คลิกเพื่อดาวน์โหลด รายงานการจัดตลาดนัดโค - กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจำปี 2558

 

ข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

รายงานการจัดตลาดนัดโค - กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ประจำปี 2557

           กรมปศุสัตว์ดำเนินการสำรวจข้อมูลการจัดตลาดนัดโค – กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ชื่อตลาดนัด เจ้าของตลาด สถานที่ตั้ง กำหนดเวลาจัดตลาดนัด ปริมาณสัตว์ที่นำมาขาย และราคาซื้อขาย เป็นต้น รวมถึงรายชื่อตลาดนัดที่ยกเลิกไม่ดำเนินการแล้ว สำหรับเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามรายชนิดสัตว์ และข้อมูลสำหรับการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรค  

          ในภาพรวม การจัดตลาดนัดโค-กระบือปี 2557 มีจำนวน 112 แห่ง ตลาดนัดที่มีการนำโค – กระบือเข้ามาซื้อ/ขายมากในระดับ 500 – 1,500 ตัว คือ ตลาดนัดที่ อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย, อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก, อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์, อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์, อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี, อ.เมืองขอนแก่น อ.พล   อ.ชนบท จ.ขอนแก่น, อ.เมือง จ.มหาสารคาม, อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด และ อ.อุทุมพิสัย จ.ศรีสะเกษ และแยกตาม รายภาค ดังนี้

          ภาคเหนือ        มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 13 จังหวัด (จาก 17 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – กระบือ ทั้งสิ้น 29 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 27,550 และ 36,500 บาท ตามลำดับ จังหวัดที่มีตลาดนัดโค – กระบือจำนวนมาก คือ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือทุกจังหวัด รวม 20 จังหวัด มีตลาดนัด   โค – กระบือทั้งสิ้น 72 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 24,180 และ 29,230 บาท ตามลำดับ จังหวัดที่มีตลาดนัดโค – กระบือมากที่สุด คือ จังหวัดสกลนคร

          ภาคกลาง        มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 5 จังหวัด (จาก 16 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – กระบือ ทั้งสิ้น 7 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 23,130 และ 31,250 บาท ตามลำดับ จังหวัดที่มีตลาดนัดโค – กระบือจำนวนมาก คือ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

          ภาคตะวันออก   มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือ รวม 4 จังหวัด (จาก 9 จังหวัด) มีตลาดนัดโค – กระบือ ทั้งสิ้น 4 แห่ง ราคาเฉลี่ยที่ซื้อขายของโคและกระบือ เท่ากับ 21,090 และ 20,000 บาท ตามลำดับ

          ภาคใต้            ไม่มีการจัดตลาดนัดโค – กระบือปี 2557 เนื่องจากปริมาณโค – กระบือมีน้อย ไม่เพียงพอ ต่อการซื้อขายในตลาดนัด

บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์

บัญชีรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555)

ข้อมูลเศรษฐกิจปศุสัตว์ปี 2552

ข้อมูลเศรษฐกิจปศุสัตว์ปี 2552
โดย กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์