เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

นายสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม จากกรมปศุสัตว์ เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ในการรับมอบ โค – กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี

2555 05 29 c11

นายสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม จากกรมปศุสัตว์
เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ในการรับมอบ โค – กระบือ
ในพิธีไถ่ชีวิต โค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชินี
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เพื่อนำไปให้การสนับสนุนแก่เกษตรกร
ตามโครงการธนาคาร โค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม กพด

2555 05 29 b6

นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

นายโอภาส ทองยงค์ ผอ.สสส. เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 

altนายโอภาส ทองยงค์ ผอ.สสส. เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

นายโอภาส ทองยงค์ ผอ.สสส.เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานเป็นทีม (Teamwork)”

 

  2555 03 22dนายโอภาส ทองยงค์ ผอ.สสส.เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

ร่วมแรง ร่วมใจทำงานเป็นทีม (66/2555)

                   นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมแรง ร่วมใจ การทำงานเป็นทีม (Teamwork)” โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (สสส.) ทุกคนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม สสส.ชั้น 6 ในวันที่ 22 มีนาคม 2555

MOU การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (56/2555)

นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการ การให้ความช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ” ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ธกส. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องวีนัส  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  วันพฤหัสบดีที่  16  กุมภาพันธ์  2555  

ความคืบหน้าโครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (43/2555)

ความคืบหน้าโครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (43/2555)