เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกหนังสือพร้อมเข้าเล่มคู่มือแผนปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่และฉากหลังหรือฉากรองหลัง (ฺฺBlack Drop) ภายใต้โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อกระบือ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านโคเนื้อและแผนปฏิบัติการด้านควายไทย 5 ปี พ.ศ.2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง