เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การใช้ประโยชน์จากเนื้อโคไทย:ภาพที่1.7-1.9

  • คุณค่าเนื้อโคไทย:การใช้ประโยชน์จากเนื้อโคไทย:ภาพที่1.7-1.9

เนื้อคอ(neck)Image

เนื้อไหล่บน (chuck) Image

เนื้อโหนก(hump) Image

ภาพที่ 1.7  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และทำเป็นเนื้อสไลด์                

เนื้อเสือร้องไห้ (brisket) Image              

เนื้อสีข้าง (plate)Image

 เนื้อพื้นท้อง (flank)Image

  ภาพที่ 1.8  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมในการทำอาหารประเภทย่างและตุ๋น 

เนื้อรักบี้(shoulder clod)Image

เนื้อสันในเทียม(false  filet)  Image

เนื้อใบพาย(top  blade) Image 

                   เนื้อน่อง(shine)  Image                                                                                                   

ภาพที่ 1.9  ชิ้นเนื้อที่เหมาะสมในการทำ ชาบู   ชาบู