เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

การใช้ประโยชน์จากเนื้อโคไทย: เอกสารอ้างอิง

  • คุณค่าเนื้อโคไทย:การใช้ประโยชน์จากเนื้อโคไทย: เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง 

จุฑารัตน์  เศรษฐกุล และญานิน  โอภาสพัฒนกิจ. 2549. คุณภาพเนื้อโคภายใต้ระบบการผลิตและการตลาดของ           
          ประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. บริษัท สุพีเรียพริ้นติ้งเฮ้าส์ จำกัด 85 น.
Bassa, R.J., Santos-Silva, B.J., Ribeiro J.M.R. and Portugal, A.V. 2000. reticulo-rumen
          biohydrogenation and the enrichment of ruminant edible product with linoleic  acid 
          conjugated  isomers. Livest. Prod. Sci. 63: 201-211
Jirajaroenrat, K., Opatpatanakit, Y., Srisuwan, L., and Sethakul, J. 2007. Myofibrillar protein 
          degradation over aging period of Kampaengsaen Beef. Proceeding 54th ICOMST.
Miller, R.K. 2002. Factors affecting the quality of raw meat. P 27-57 In J. Kerry and D. Ledward (eds.)
          Meat Processing Improving Quality. Woodhead  PublishingLimited and  CRC Press, North
          America, USA.
Moody, D.E., Hancock, D.L. and Anderson, D.B. 2000. Phenelthonolamine repartitioning agents,
          p.65-96. in J.P.F.  D’ Mello (ed.) Farm  Animal Metabolism and Nutrition. CAB International.
          Wallingford. Oxon. U.K.
Moloney, A.P., Keane, M.G., Dunne, P.G., Mooney, M.T., and  Troy, D.J. 2001. Delayed concentrate
          feeding in a grass silage/concentrate beef finishing system: Effect on fat colour and meat
          quality. Proceeding 47th ICOMST, 188-189.
Opatpatanakit, Y., Sethakul. J., and Tuntivisootikul, K. 2007. Factors affecting carcass quality of Thai-
          French beef. Proceeding 53th ICOMST.
Pariza, M.W., Parh Y., and Cook. Ma.E. 2001. The biologically active isomers of  conjugated lioleic
          acid. Progress in Lipid Research  40: 283-298.
Pearson, A.M. Dutson, T.R.  1985 Advancee  in  Meat  Research. Vol. 1: Electrical  Simulation. Avi 
          Publishing, Connecticut. U.S.A. 327 p.
Sethakul, J., Opatpatanakit, Y., Limsupavanich, R., Srisuwan, L. and Jirajaroenrat, K. 2008.
          Relationship of  posmotem tropanin-T degradation and meat tenderness of beef Longissimus
          dorsi from different production system in Thailand. Proceeding 54th ICOMST.
Sethakul, J., Opatpatanakit, Y., Sivapirunthep, P., and Intrapornudom, P. 2008. Beef quality under
          production system  in Thailand : Preliminary Remarks. Presented at 13th AAAP Animal Science
          Congress 2008 Hanoi, Vietnam Sep 22nd-26th
Wheeler, T.L. Savell, J.W., Cross, H.R. and Smith, S.B. 1990.  Mechanisms associated with the 
          variation in the tenderness of meat from Brahman and Hereford Cattle. J. Anim. Sci. 68 : 4206-4214