เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ปศุสัตว์อินทรีย์

เนื้อธรรมชาติและเนื้ออินทรีย์ต่างกันอย่างไร

 

          ปัจจุบันระบบการเกษตรของโลกอยู่ในช่วงรอยต่อที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ เกษตรเชิงเดี่ยว หรือเกษตรเคมีมาสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากวิกฤติโลก ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ดินน้ำเสื่อมโทรมและมีมลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทาง ชีวภาพลดลง รวมทั้งรสนิยมผู้บริโภคเปลี่ยนไปและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและการเลือกซื้อ อาหารที่มีมาตรฐาน ได้แก่ อาหารปลอดภัย การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ยกตัวอย่าง เช่น มาตรฐาน ThaiGAP, GLOBALGAP, GMP, HACCP,ISO 14001, ORGANIC FOOD, เป็นต้น ทำให้ผู้ผลิตจะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และตามความต้องการของผู้บริโภค

การพัฒนาการเลี้ยงแพะนมสู่น้ำนมแพะอินทรีย์

 

การพัฒนาการเลี้ยงแพะนมสู่น้ำนมแพะอินทรีย์ โดย อัคระฟาร์ม

คุณอัคระ ธิติถาวร ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการเลี้ยงสัตว์ ปี 2551และนักสัตวบาลดีเด่น สาขาเกษตรกร ปี 2551

จากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ปี 2540

 

Organic Phuket

หมูหลุม

p1010062   หมูหลุม : สนับสนุนหรือต้านกระบวนการอาหารปลอดภัย ?

   ที่มาของหมูหลุม

   “หมูหลุม” เป็นภาษาชาวบ้านที่เลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยใช้วัสดุรองพื้น ดั้งเดิมมาจาก
    ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” ซึ่งเป็นรูป
    แบบหนึ่งของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เป็น การ เกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการ
    เกษตรเท่านั้น แต่มีปรัชญาแนวคิดอยู่เบื้องหลัง เป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์เกษตรในฟาร์ม วงจรชีวภาพห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ พลังธรรมชาติหมุนเวียนจากพลังงานแสงแดด น้ำและดิน นำมาปลูกพืช เลี้ยงสัตว์กินพืช นำปุ๋ยมูลสัตว์มาเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ให้กับดิน