เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข้อมูลสถิติพื้นฐานที่สำคัญด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ 14 กันยายน 63 (เอกสารแนบ ๑) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << โครงสร้างคณะกรรมการเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด (เอกสารแนบ ๑ ) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลพื้นฐานการผลิตแพะทั่วไป 14 กันยายน 2563 (เอกสารแนบ ๒) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลจำนวนเกษตรกรและจำนวนแพะ รายเขต และรายจังหวัด ประจำปี 2563 (เอกสารแนบ ๓) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << ข้อมูลจำนวนเกษตรกรและจำนวนแกะ รายเขต และรายจังหวัด ประจำปี 2563 (เอกสารแนบ ๔) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << สถานการณ์ แพะ ปี 2563 (เอกสารแนบ ๕) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << การเคลื่อนย้ายแพะ (เอกสารแนบ ๕ ) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << จำนวนสุกร 2563 (แยกตามจำนวนที่เลี้ยง) (เอกสารแนบ ๖) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << จำนวนสุกร ปี 63 (เอกสารแนบ ๖) >>

คลิกเพื่อดาวน์โหลด << สถานการณ์ สุกร ปี 2563 (เอกสารแนบ ๗) >>