เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2557

คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ และโครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ ปี 2557

ดาวน์โหลดคู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ และโครงการยุวเกษตรกรเพื่อพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2557

โครงการ Smart Farmer และ Smart Officer กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2557

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงาน Smart Farmer และ Smart Officer กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2557

โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ ปีงบประมาณ 2557

ดาวน์โหลดกิจกรรมการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ

แผนงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2557

ดาวน์โหลดแผนงานแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร และโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ปีงบประมาณ 2557

ดาวน์โหลดคู่มือโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร และโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย