เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ ภาคใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรฯ

       เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ มอบหมายให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนายวิสูตร เนื้อนวล นักทรัพยากรปฏิบัติการ เข้าร่วมการเดินทางกลับประเทศไทยของผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๓๙

       โดยมีเยาวชนเกษตรไทยในส่วนของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑ ราย คือ นายชญานนท์ มหันต์เกียรติ จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเยาวชนเกษตรไทยดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รวมระยะเวลาในการฝึกงานทั้งสิ้น ๑๑ เดือน เสร็จสิ้นภารกิจการฝึกงานและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เวลา ๑๘.๒๐ น. ด้วยสายการบิน Japan Airlines ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา ๒๓.๐๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย)
..........................................................
ภาพ/ข่าว : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี