เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

หารือแนวทางสถานการณ์การค้าขายแพะ เพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาแพะของเกษตรกร

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมการทำงานป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์"

กรมปศุสัตว์ร่วมสัมมนา "ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.ชาติ" สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืน

การประชุม คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานงานมหกรรมกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 และงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

ประชุมหารือการจัดการข้อมูลโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดงานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2566