เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการ โครงการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตกรดีเด่น กรมปศุสุตัว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมหารือการขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่เนื้อแบบครบวงจร