เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชหลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการ โครงการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตกรดีเด่น กรมปศุสุตัว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมหารือการขับเคลื่อนระเบียบเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยแนวทางการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่เนื้อแบบครบวงจร