เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตร จากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4/2565

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชหลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5/2565