เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

กสส.ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามอัตตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)