เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG Model ครั้งที่ 1/2566

สัมมนาสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตเข้าสู่มาตรฐานบังคับภายใต้พระราชบัญญัติฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 (ไก่ไข่,สุกร,ช้าง)