เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดฟาร์มต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ BCG Model ครั้งที่ 1/2566