เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรและองค์กรเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri-Enterpreneur)

ประชุมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจร เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1/2566

กรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์พิเศษ ประเด็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566