เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานและการดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565

ร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค - กระบือ ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2566

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หารือแนวทางสถานการณ์การค้าขายแพะ เพื่อการรักษาเสถียรภาพราคาแพะของเกษตรกร

กรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมการทำงานป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ครั้งที่ 1/2566