เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2566

กรมปศุสัตว์ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร ด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากพืชพลังงาน เพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

ติดตาม ตรวจสอบ ปริมาณน้ำนมดิบ และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4