เว็บไซต์กรมปศุสัตว์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Follow us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Rss

A- A A+

แผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2560

การประชุมแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer

คลิกที่หัวข้อ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอในการประชุมแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสู่ Smart Officer ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  21 - 23  พฤศจิกายน  2559

1. แนวทางการส่งเสริมการปศุสัตว์

2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการทำอาชีพปศุสัตว์

3. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

4. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศพก.) 882 ศูนย์

5. โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงเรียน

6. Smart Farmer และ อาสาปศุสัตว์

7. OTOP

8. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

9. โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปี 2560 (ต่อ)

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ปี 2560 (ต่อ)

คู่มือปฏิบัติงานแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงแรียน ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำนมเพื่อแก้ไขปัญหานมโรงแรียน ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพสินค้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี 2560

คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2560

คลิกเพื่อดาวน์โหลด คู่มือปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปี 2560